Email us: Sara@GoldenOpportunity.se

Förändring

För er effektiva och bestående transformation arbetar vi med GO Förändringsledningmodell med fyra segment:
Grunda för förändringen, Förbereda, Leda och Förstärka förändringen:

Golden Opportunitys Förändringsledningsmodell inkluderar flera komponenter bl.a. Affärsdriven Interaktionsstyrning (BDIM), Kanban och MAKAV. makavMAKAV står för:

  • Medvetenhet
  • Ambition
  • Kunskap
  • Anpassning
  • Vidmakthållande

I början av allt förändringsarbete gäller det att klarlägga inte bara Vad för sorts förändring som eftersträvas och Hur den kan åstadkommas,  utan också Varför. Inte sällan leder klarläggandet av Varför till ett omtag i förändringsplanen. Det är också viktigt att kartlägga var organisationen och individerna befinner sig i förändringscykeln enligt MAKAV. Därefter anpassas vision, kommunikation och aktiviteter i enlighet med detta.
Vi träffas först personligen eller per telefon på ett fritt, förutsättningslöst möte för att se att principer och  personkemi stämmer med förväntningar.

För företag som behöver stöd i förändringsprocesser arbetar vi gärna efter Change Of Lanes BDIM metod: Affärsdriven Interaktionsstyrning (=Business Driven Interaction Management, BDIM) i nära samarbete med organisationens kommunikationsansvariga. Se lite närmare beskrivning nedan.

BDIM (Affärsdriven Interaktionsstyrning) är en kvalitativ, kort och intensiv förstudie i syfte att analysera interaktioner mellan relevanta enheter utifrån ett affärsdrivet perspektiv. Studien bedrivs med hjälp av djupintervjuer av 10-15 personer samt analys av relevanta styrdokument. Efter inledande analys av uppdraget väljer vi ut vilka personer hos er som ska djupintervjuas. Analys och rapport presenteras efter intervjuserien på gemensam workshop med relevanta befattningshavare. På workshopen kan beslut snabbt och effektivt fattas för kortsiktiga, medel och långsiktiga förslag till förbättringsåtgärder. Många kortsiktiga punkter har ofta redan åtgärdats av intervjupersonerna när man kommer till resultats-workshopen. Så denna typ av analys innebär redan i sig en början till förankring och förändring också. Det är väl investerad tid.
Vi har en rad tjänster i ett coaching ramverk för att utveckla bättre teamsamverkan, kommunikation och feedback kultur. Vi använder oss av gruppdynamik och grupputveckling m.h.a. Wheelan, Tuckman, FIRO, Non-violent communication (NVC), Team Gamification med Orangino Work, Reiss Motivation Profile med flera metoder/modeller.

Vi kan visualisera uppföljningen av förändringsarbetet mot de valda förändrings-KPIerna, t.ex. med hjälp av agila metoden Kanban. Den används traditionellt inom instustrin, men har på senare år vunnit mark också inom IT förvaltning och förändringsledning.